ایـــــــنم دومیـ ـ ـ ــــن مسابقه حتما شـ ـ ــــ ـ ـرکت کنیـــــن 

بایـــــد حــدس بزنین این نوشته ایـ ـ که من پوشوندمش ,دستـــــه هری چــــیه؟؟
به اون نوشته هــــای کناریــــشم دقت کنیــ ـ ـ ـــن!!

  برنده فقط یــ ـ ــــک نفره دو تا جایزه هم داره 

1.هر پستی مربوط بــــ ـ ـ هر کدوم از یکی پسرا میخواد بگه تاواسش بذارم 
2. اینشو بعــــ ـدن خودش میـــبیــنه
 10روزم بیشترم فرصــــت نداریــــن

از امروزم شروع میـــشه