ببخشیـــد ایــن پستو باید زود تر میذاشتم
  
ولی  فرصــــ ـ ت نشد الان گذاشتم  
ایـــ ـ ـ ـــنم یه سری عکس های لیام
ادامـــ ـ ـــــ ...
ایـــنم یکی از طرفداراش هــ ـ ـــــــــه هــــــ ـ ــــ

چه نقاشـــــــــــــ قشنگیـــــــــــ