کسایــــ که منو لینک کرده بودن ادرس قبلی رو میگم 

1dmelody.blogfa.com اون ادرسو کنن منو به این ادرس به اسم 

One Direction Love Us  بلینکین بچه ها لینک کردین با ادرس جدید خبر

 بدین که من
اون یکی وبو حذف کنم منتظرمـــــــــــــــــــــــــا