وقت تموم شـ ـ ـد برنده ها اعلام شدن (پایین)

یه مسابـ ــقه داریم هر کی دلش خواست شرکت کنـ ـ ـه هر کیم دوست نداشت 

میتونـ ـه شرکت نکنه 

مسابقـ ـ ـه به این شکله باید حس بزنین این کیه که ما صورتشو پوشوندیم   

7 روزم بیشتر فرصت نداریـ ـ ـن جوابم تو نظرات بنویسین 

1. حالا این کیـ ـ ـه؟ 

2. و این کیـ ـ ـه؟  

 

بعد از 7 روز برنده رو اعلام میکنیم 

برنده 5 نفر بیشتر نیست 

منتظر  جوابا هستم 

 وقت تموم شد خوب دیـ ـ ـگه وقتشه برنده هارو اعلام کنم 

اولیش نیاله 

دومیش هری

نفر از اولیــن برنده ها

1. دختره بد

2.فاطی

3.یاسی

4.ایسان

5.همدم 

تعداد شرکت کنندگان حیلی زیاد بود برای همیـــن 5 نفر برنده رو به جای

3 نفر برنده  تا اعلـ ـ ـام کردم 

بازم از این مسابقه ها میذارم ولیـ ـ ـی سخت تر