زین از تیم محافظش خواسته ك از ی دختر رقصنده شماره بگیرن
دختره در جواب گفته متاسفم من خودم با ی نفر هستم و خوشحالم باهاش (در حقیقت زینو له كرده)
مبنع میگه دختره فك كرده تیم محافظ برای عكس گرفتن زین با اون اومدن ولی وقتی ازش شماره خواستن فك كرده دارن شوخی میكنن باورش نمیشده!

اضافه شده ك

بنده خدا از خجالت نمیتونسته سرشو بیاره بالا ولی زین ك خودشو خونسرد نشون میداده عكس العملی نشون نداده وقتی دختره گفته نه

اون تنها كسی بود ك جرئت كرد از زین بخواد با هم عكس بگیرن(احتمالا میخواسته این عكسو ب عنوان مدال افتخار نگه داره ك به ی پسر گفته نه)

نظر یادتون نره